Wirtualny Dziekanat Panel wykładowcy
Szukaj

Aktualności

07-07-2012

Rekrutacja na kierunek pielęgniarstwo

 

Beskidzka Wyższa Szkola Umiejętności w Żywcu ogłasza nabór otwarty kandydatów na studia na kierunek pielęgniarstwo 1-go stopnia,:

 1. prowadzone w trybie stacjonarnym,
 2. studia pomostowe.

 

STUDIA STACJONARNE

Studentem Beskidzkiej Wyższej Szkoy Umiejętności w Żywcu na kierunku PIELĘGNIARSTWO prowadzonych w formie stacjonarnej może zostać każda osoba posiadająca świadectwo dojrzałości. Kandydat na studia nie musi mieć przygotowania medycznego, ponieważ Uczelnia umożliwia swym studentom zdobycie wszechstronnych kwalifikacji zawodowych i pełne przygotowanie do wykonywania zawodu pielęgniarki lub pielęgniarza. Program studiów odpowiada najnowszym światowym standardom kształcenia i zgodny jest z wymogami programowymi obowiązującymi w krajach Unii Europejskiej.

Beskidzka Wyższa Szkoła Umiejętności w Żywcu prowadzi studia na kierunku pielęgniarstwo już od 2005 roku. Nasi absolwenci pracują obecnie w wielu prestiżowych jednostkach ochrony zdrowia w Polsce, są licznie zatrudnieni w placówkach opieki medycznej w krajach UE, w tym: w Niemczech, Wielkiej Brytanii i we Włoszech, a ponadto prowadzą badania naukowe oraz są wykładowcami w szkolnictwie medycznym.

Studia 1-go stopnia w trybie stacjonarnym w Beskidzkiej Wyższej Szkole Umiejętności w Żywcu trwają 6-semestrów.

Zajęcia na studiach stacjonarnych odbywają się 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku.

Program nauczania obejmuje kształcenie w zakresie przedmiotów podstawowych, w tym: anatomii, farmakologii, prawa w medycynie; wiedzy ogólnej, głównie znajomości języka obcego, etyki i deontologii, psychologii i socjologii, oraz wiedzy specjalistycznej i praktyki pielęgniarskiej.

Beskidzka Wyższa Szkoła Umiejętności w Żywcu zawiera ze studentem umowę o świadczenie usług edukacyjnych z dniem wydania decyzji o przyjęciu na studia.  Podpisanie umowy jest koniecznym warunkiem rozpoczęcia przez kandydata studiów.


 

STUDIA POMOSTOWE

                                                            

 

BWSU W ŻYWCU OGŁASZA REKRUTACJĘ KANDYDATÓW(EK) NA STUDIA POMOSTOWE

Studia pomostowe stwarzają możliwość podniesienia kwalifikacji przez pielęgniarki i pielęgniarzy na każdym etapie realizacji praktyki zawodowej. Stanowią one propozycję uzupełnienia kompetencji pielęgniarek/pielęgniarzy dyplomowanych i pozawalają tej grupie uzyskać tytuł licencjata pielęgniarstwa. 

 Studia pomostowe prowadzone są jako studia dofinansowane ze środków unijnych w ramach projektu systemowego pn.: „KSZTAŁCENIE ZAWODOWE PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W RAMACH STUDIÓW POMOSTOWYCH”, współfinansowanego z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, w ramach priorytetu II, działania 2.3, poddziałania 2.3.2 PO KL (Program Operacyjny  - Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013 ).

Uczestnikiem studiów pomostowych może zostać pielęgniarka/pielęgniarz w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, która/y legitymuje się odpowiednim wykształceniem pozwalającym na ich zakwalifikowanie do odpowiedniej ścieżki kształcenia na studiach pomostowych, realizowanych w ramach Projektu, posiadająca/posiadający obywatelstwo polskie bez względu na miejsce zatrudnienia, posiadanie prawa wykonywania zawodu oraz faktyczne jego wykonywanie. Pielęgniarka/pielęgniarz posiadająca/posiadający obywatelstwo polskie musi legitymować się odpowiednim wykształceniem pozwalającym na wykonywanie zawodu pielęgniarki. Pielęgniarka/pielęgniarz posiadająca/ posiadający wyłącznie obywatelstwo państwa obcego, (niezależnie czy jest to państwo członkowskie UE lub państwo trzecie) jest zobowiązana posiadać ważne prawo wykonywania zawodu na terenie RP oraz być faktycznie zatrudniona na terenie RP w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza. 

Studia pomostowe przeznaczone są dla absolwentów (w nawiasie podano ilość semestrów studiów po odpowiedniej szkole):

 • dwuipółletnich medycznych szkół zawodowych (2 semestry studiów - POZIOM "D"),
 • dwuletnich medycznych szkół zawodowych (3 semestry studiów - POZIOM "C"),
 • pięcioletnich liceów medycznych (2 semestry studiów - POZIOM "A").

Studia trwają w zależności od typu ukończonej szkoły średniej od 2 do 3 semestrów. Łączna liczba godzin w toku studiów jest zróżnicowana ze względu na poziom i tak:

 • poziom A - 1150 godzin,
 • poziom C - 2410 godzin,
 • poziom D - 1984 godzin.  

Studenci studiów pomostowych uzyskają zaliczenie części zajęć praktycznych i praktyk zawodowych po dostarczeniu udokumentowania okresów zatrudnienia w zakładach opieki zdrowotnej oraz poświadczeniu ukończenia doskonalenia zawodowego (specjalizacja i kursy kwalifikacyjne). 

WAŻNE:: Uczestnikiem projektu nie może być osoba bezrobotna, tzn. konieczne jest, aby posiadała status osoby zatrudnionej lub wolontariusza. Zmiana statusu Uczestnika projektu może ulec zmianie, w związku ze zmianą dokumentów programowych i wytycznych Instytucji Zarządzającej (minister właściwy ds. rozwoju regionalnego) Instytucji Pośredniczącej I (minister właściwy ds. pracy) 

O uczestnictwie w studiach decyduje kolejność zgłoszeń.

Liczba miejsc na studia pomostowe dofinansowane ze środków unijnych jest ograniczona do ilości wynikającej z zawartej umowy wykonawczej. 

Kandydaci niezakwalifikowani na studia pomostowe dofinansowane ze środków unijnych mogą uczestniczyć w naborze otwartym i na zasadach ogólnych podjąć studia płatne, prowadzone w BWSU w Żywcu na kierunku pielęgniarstwo. 

 


 

REKRUTACJA

Rekrutacja na studia pomostowe na kierunku PIELĘGNIARSTWO  odbywa się w formie tradycyjnej, poprzez złożenie dokumentów w Biurze Rekrutacji w siedzibie BWSU w Żywcu, ul. Grunwaldzka 5.

BWSU w Żywcu informuje, że studia pomostowe dofinansowane ze środków EFS na kierunku pielęgniarstwo będą prowadzone pod warunkiem:

 • posiadania aktualnej akredytacji,
 • wyboru oferty wykonawczej złożonej przez Uczelnię  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla projektu „Kształcenie Zawodowe Pielęgniarek i Położnych w Ramach Studiów Pomostowych” w roku akademickim 2013/2014
 • zawarcia umowy wykonawczej na prowadzenie studiów pomostowych. 

Warunkiem przyjęcia na studia na kierunku pielęgniarstwo jest złożenie wymaganych dokumentów:

 1. Podanie na obowiązującym formularzu (przejdź do formularzy)  TUTAJ
 2. Świadectwo dojrzałości w oryginale + kserokopia świadectwa lub odpis świadectwa dojrzałości wystawiony przez szkołę
 3. Świadectwo ukończenia szkoły średniej + kserokopia.
 4. Oryginały dokumentów potwierdzających przygotowanie pielęgniarskie + kserokopie.
 • Dyplom ukończenia liceum medycznego - (w przypadku kandydatów na kierunek pielęgniarstwo studia pomostowe TYP A).
 • Dyplom ukończenia medycznego studium zawodowego o 2-letnim okresie nauczania (w przypadku kandydatów na kierunek pielęgniarstwo studia pomostowe TYP C).
 • Dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej o 2,5-letnim okresie nauczania (w przypadku kandydatów na kierunek pielęgniarstwo studia pomostowe TYP D).
 1. Zaświadczenie potwierdzające aktualne zatrudnienie lub zaświadczenie o wolontariacie.
 2. Świadectwa pracy na stanowisku pielęgniarki ze wskazaniem okresu zatrudnienia oraz miejsca zatrudnienia - rodzaj placówki medycznej, oddział szpitalny - kopie
 3. Zaświadczenia, certyfikaty potwierdzające ukończenie specjalizacji, kursu kwalifikacyjnego zakresu pielęgniarstwa - kopie
 4. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na kierunku pielęgniarstwo
 5. Zaświadczenie z medycyny pracy
 6. Potwierdzenie szczepień WZW - kserokopia
 7. Cztery podpisane fotografie o wymiarach 35 x 45
 8. Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej – 80 zł.
 9. Kserokopia dowodu osobistego.
powrót do listy »
© BWSU Żywiec 2011
projekt i wykonanie
Beskidzka Wyższa Szkoła Umiejętności
ul. Grunwaldzka 5, 34-300 Żywiec
tel. 33 861 00 52 do 54
fax 33 861 00 57
bwsu@bwsu.edu.pl